Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2019, toàn thể Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên và học sinh toàn trường đã tham dự Ngày hội Thiếu Nhi Khỏe-Tiến Bước lên Đoàn năm học ...